Obecné podmínky

Obchodní podmínky

Stránky

Stránky Maanta spravuje společnost BegA Srl se sídlem ve Strada Statale 11, km 331 - 36053 Gambellara (VI) - Itálie - IČ 04039300241

 

Zboží

Zboží nabízené k prodeji na stránkách Maanta je určené soukromým osobám a podnikatelům.

Vlastnosti zboží nabízeného na stránkách se mohou vyvíjet. Fotografie každého modelu nemají smluvní charakter.

Použití zboží

Vzhledem ke specifičnosti zboží prodávaného na stránkách Maanta je zákazník povinen přesně dodržovat pokyny a doporučení týkající se montáže a uchovávání zboží. Maanta nenese v žádném případě odpovědnost za nesprávnou montáž jejího zboží a za jeho použití v neobvyklých podmínkách.

Vyprodání zásob

Vzhledem ke každodennímu objemu obchodů nezaručujeme, že bude objednané zboží nebo služby na skladě. V případě vyprodání zásob náš odpovědný pracovník zkontaktuje zákazníka v nejkratším možném čase, aby jej o tom informoval a nabídl mu změnu nebo zrušení objednávky.

V případě změny objednávky bude upravena konečná částka (uhrazená ve vyšší nebo nižší výši) podle aktuálně objednaného zboží a e-mailem bude zákazníkovi potvrzena opravená objednávka.

Příkaz

Zaregistrování objednávky

Objednávky musí být provedené na stránkách Maanta.

Potvrzení objednávky 

Potvrzení objednávky bude odesláno do 24 hodin po zaregistrování objednávky prostřednictvím automatického odeslání e-mailu na e-mailovou adresu sdělenou zákazníkem.

Pozor! 

Objednávky budou zpracovány po přijetí platby ve výši uvedené na faktuře. Objednávky, které nebudou uhrazené do 10 dnů od přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, budou automaticky zrušeny.

Změna objednávky 

Informace sdělené zákazníkem v okamžiku odeslání objednávky jej formálně zavazují. V případě chyb, ke kterým došlo při vyplňování informací o příjemci, není Maanta zodpovědná za případnou nemožnost potvrzení objednávky nebo dodání zboží. Pro účely doručení balíku/balíků nelze brát v úvahu žádné změny dodací adresy, ke kterým došlo po uhrazení objednávky. Zákazník však může na vlastní odpovědnost požádat o změnu dodací adresy přímo přepravce. V takovém případě není Maanta odpovědná za případné chyby při doručování ani za ztrátu balíků přepravcem.

Po přijetí platby není možné provést žádnou změnu objednávky (rozměry, barva, fakturační nebo dodací adresa).

V případě chyby v některé ze shora uvedených informací musí zákazník kontaktovat asistenční službu prostřednictvím asistenčního formuláře. Společnost BegA Srl sdělí zákazníkovi postup a podmínky pro zrušení objednávky a vrácení uhrazené částky (viz Zpětvzetí).

Nepřijetí objednávky 

Maanta si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku zákazníka z oprávněných důvodů.

Ceny a způsob platby 

Ceny uvedené na stránkách Maanta jsou uvedené v eurech a jsou včetně DPH

Maanta si vyhrazuje právo měnit své ceny v závislosti na nabídce a poptávce. Cena, kterou je zákazník povinen uhradit, je cena platná v den objednávky.

Pozor!

Objednávky jsou vyřizované až po přijetí platby odpovídající výši uvedené na faktuře. 

Možné způsoby platby jsou uvedené v části „Způsob platby“

Výhrada vlastnictví 

Každé dodané zboží zůstává ve vlastnictví společnosti BegA Srl až do okamžiku provedení platby všech částek. Zákazník je tedy povinen zacházet se zbožím opatrně.

Dodání 

Dodací adresa sdělená zákazníkem musí být ve stejném státu, jako je fakturační adresa, jež je místem bydliště zákazníka.

Objednávka bude vyřízena do 7 pracovních dní a je vždy podřízena přijetí platby.

Zpoždění dodání zboží

Doba dodání zboží je přibližně 3-6 pracovních dní od vyřízení objednávky a je čistě orientační. Z toho důvodu není překročení této doby důvodem pro náhradu škody nebo záloh.

Oznámení o pokusu o doručení 

Doručení objednaného zboží zajišťuje dopravce pověřený společností BegA Srl. V případě nepřítomnosti v den doručení je doručovatel povinen zanechat oznámení o pokusu o doručení v poštovní schránce zákazníka.

Zákazník pak musí do 3/4 dnů od prvního oznámení o pokusu o doručení kontaktovat zákaznickou službu nebo dopravce. Po uplynutí této lhůty bude zboží automaticky odesláno dopravcem zpět do skladu společnosti BegA Srl. Náklady na vrácení zboží jsou ve výši 19 € (včetně DPH) za balík a hradí je zákazník. Budou odečteny z výše jeho objednávky.

Částečné dodání

V případě chybějícího zboží musí zákazník písemně uvést tento nedostatek na dodacím listu, který si musí vyžádat od doručujícího pracovníka. Zákazník má nicméně 14 dní na to, aby sdělil své výhrady asistenční službě na e-mail info@maanta.it nebo doporučeným dopisem s doručenkou na adresu společnosti BegA Srl, Via Einaudi 22/c - 36040 Brendola (VI) - Itálie, jež zajistí odeslání chybějícího zboží v nejkratším možném čase.

Pozor!

Pokud není výhrada uvedena na dodacím listu, nebude na žádnou reklamaci brán zřetel ani dopravcem, ani společností BegA Srl.

Poškozené zboží nebo zboží neodpovídající objednávce

V případě dodání poškozeného zboží nebo zboží neodpovídajícího objednávce má zákazník právo odmítnout převzetí dodávky, což uvede na dodacím listu, který si musí vyžádat od doručujícího pracovníka. Zákazník má nicméně 14 dní od převzetí dodávky na to, aby zkontroloval soulad dodaného zboží a informoval asistenční službu na e-mail info@maanta.it nebo doporučeným dopisem s doručenkou na adresu společnosti BegA Srl, Via Einaudi 22/c, - 36040 Brendola (VI) - Itálie.

Společnost BegA Srl se zavazuje přijmout na své náklady vrácené zboží, které je poškozené nebo není v souladu s objednávkou, a co nejdříve zaslat nové zboží.

Ztráta balíku 

Pokud ani 15 dnů ode dne přijetí kódů balíku nebylo provedeno dodání zboží, musí o tom zákazník e-mailem informovat asistenční službu uvedenou na stránkách Maanta.

Poté bude provedena reklamace u dopravce, aby byl zjištěn důvod zpoždění.

Může dojít k několika případům: 

Dopravce nenalezl dodací adresu nebo ji již nemá k dispozici. 

Řešení: společnost BegA Srl předá dopravci údaje pro doručení. Balík bude doručen do 48-72 hodin. 

Balík nelze dohledat. Dopravce zahájí šetření, jež může trvat až 10 dní.

Řešení: Pokud bude balík nalezen, bude předán příjemci. 

Pokud bude balík prohlášený za ztracený, společnost BegA Srl provede podle pokynů zákazníka nové odeslání zboží nebo vrácení všech částek.

Nedodání zboží a jeho vrácení

Před odesláním objednávky nebo před vyžádáním pomoci asistenční služby prostřednictvím e-mailu info@maanta.it, pokud nemůžete vložit správnou adresu, pečlivě zkontrolujte zadané údaje.

Pozor! 

V případě, kdy jsou vložené dodací údaje nesprávné, neúplné nebo nevhodné pro provedení řádného dodání zboží s jeho následným vrácením odesílateli, je zákazník povinen uhradit náklady na vrácení tohoto zboží, jejichž výše je 19 €.

Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy je možné odstoupit do 14 dnů od dodání zboží, aniž by bylo nutné uvádět důvody. Odstoupení musí být provedeno doporučeným dopisem adresovaným společnosti BegA Srl, Via Einaudi 22/c - 36040 Brendola (VI) - Itálie, nebo prostřednictvím e-mailu. Pro uplatnění práva na odstoupení postačí toto včas sdělit nebo vrátit zboží.

V případě odstoupení musí být služby, které obě strany obdržely, a provozní náklady (např. daně) vráceny a odečteny, stejně tak musí být odečteny náklady vynaložené na vrácení uhrazené částky, jež jsou ve výši 4 % v případě úhrady kreditní nebo debetní kartou a 15 € v případě vrácení částky uhrazené bankovním převodem. Pokud by nebylo možné vrátit službu nebo zboží v původním stavu, jsme nuceni žádat náhradu za snížení hodnoty či poskytnutí služby. To neplatí v případě vrácení poškozeného zboží, jež mělo zjevné vady již v okamžiku zakoupení. Náhrada není nutná v případě nákupu pro jiné než osobní potřeby a v případě použití, které neovlivní původní hodnotu. Vezmeme zpět jakékoli zboží nezávisle na tom, zda je či není možné jeho odeslání. Náklady na dopravu ve výši 19 € (včetně DPH) za balík bude hradit zákazník.

Záruka

záruka

Na všechny produkty uváděné na trh společností Maanta se vztahuje 2letá záruka v souladu s platnou legislativou.

Na plachty je poskytována záruka 3 roky na poškození v důsledku výrobních vad.
Materiály.
Na plachty "Solaria" je poskytována záruka 4 roky na poškození způsobené výrobní vadou.

Jakékoli stížnosti a/nebo stížnosti musí být nahlášeny do dvou měsíců od jejich zjištění. Zákazník má lhůtu dvou měsíců od data dodání na to, aby zkontroloval shodu produktů a informoval Bega Srl.

Touto zárukou se společnost Bega Srl zavazuje, že vyrobené produkty, tedy sluneční plachty, stožáry a nástěnné držáky, budou mít po obdržení dodávky vlastnosti uvedené v našem popisu produktu. Vada, která odůvodňuje uplatnění záručních nároků, existuje pouze tehdy, je-li výrazně snížena hodnota nebo použitelnost.

Projeví-li se vada po šesti (6) měsících od dodání, musí spotřebitel prokázat, že výrobek byl vadný již v době dodání. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zanedbáním, nesprávným použitím a instalací, která neodpovídá varováním a informacím v uživatelské příručce.

Na opotřebení výrobku se tato záruka nevztahuje. Na výrobky, které jste se pokusili opravit nebo nejsou ve stavu, v jakém byly prodány, se záruka nevztahuje. Vady produktu bezplatně odstraníme v přiměřené době po oznámení škody. Pokud oprava není možná, zajistíme náhradu. Výsledné náklady na výměnu a dopravu jdou na vrub společnosti Bega Srl. Tato záruka nedává spotřebiteli žádná práva kromě opravy nebo výměny.

Nároky z vad v rámci záruky se promlčují pět (5) let ode dne, kdy byl výrobek dodán prodejcem spotřebiteli, což je nutné prokázat originálem dokladu o koupi (účtenka, faktura).
Pokud kupující nahlásí vadu, která dle našeho názoru neexistuje a spotřebitel o neexistenci vady věděl nebo jednal nedbale, musí nám spotřebitel nahradit vzniklou škodu.


Záruka je nepřenosná a vztahuje se pouze na původního kupujícího.

Společnost Bega Srl se zavazuje vyměnit vadný výrobek nahlášený v této lhůtě, pokud:

     vada bude zjištěna při dodání
     závada bude zjištěna při instalaci


Záruka zahrnuje:

     nesoulad existující v době dodání, tedy původní vady výrobku.


Záruka se NEVZTAHUJE:

     plachty roztrhané větrem/kroupami/sněhem
     spálené plachty od jisker z grilů a/nebo komínů
     ohnuté nebo poškozené stožáry v důsledku nesprávné montáže
     skloněné stěžně kvůli nesprávně namontovaným plachtám
     Vodotěsné plachty deformované nahromaděním vody v důsledku nesprávné montáže a napnutí
     Škody způsobené nesprávným používáním
     Škody způsobené extrémními povětrnostními podmínkami, jako je vítr, sníh, kroupy, bouře atd.
     Na tyče se škrábanci nebo povrchovou korozí a běžným opotřebením se záruka nevztahuje, pokud není výrobek konstrukčně oslaben
     běžné opotřebení v důsledku vystavení slunci a/nebo povětrnostním podmínkám
     Škody způsobené nehodami
     použití produktu k jinému účelu
     Nedodržení návodu k použití
     špatná instalace
     špatná manipulace

Následující NENÍ považováno za vadu, a proto se na ně záruka nevztahuje:

     Vlny a záhyby v látce poblíž švů stínící plachty
     Vlny a záhyby po stranách markýzy
     Vlny v látce uprostřed plachty
     Normální nerovnosti a záhyby vzniklé v látce navíjením a napínáním plachty
     Drobné dírky v látce
     Pruhování v látce "křídový efekt"

Vezměte prosím na vědomí

     kotvení musí být zvoleno tak, aby lícovalo se zdivem a přesně a stabilně připevněno ke stěně
     plachta stínidla by neměla viset volně, protože by to mohlo poškodit látku. Kromě toho se po nich nesmí chodit, používat jako houpací síť nebo trampolína nebo je používat k jinému účelu, pro který nebyly určeny.
     mějte na paměti, že barva látek se může na jednotlivých obrazovkách lišit
     Markýzy a vertikální markýzy musí být vždy srolovány nebo odstraněny, pokud je nelze ovládat v náhlé bouřce.
     protože rychlost větru není konstantní, ale může se měnit a poryvy větru jsou často silnější, doporučujeme vodotěsnou markýzu sundat
     záruka je platná pouze v případě, že spotřebitel nezmění uvedené upínací systémy a části systému
     Vzhledem k výrobním procesům se rozměry slunečních plachet mohou lišit až o 3 % od uvedených rozměrů. Sluneční plachty jsou měřeny od rohu k rohu a pokud není objednáno jinak, jsou konkávní dovnitř. To znamená, že měření od středu strany ke středu strany je menší než od rohu k rohu.
     Stínící plachty musí být instalovány bezpečně a s dobrým/rovnoměrným napětím. Látka musí být pevná bez volných míst. U tkání, které nejsou napnuté, dochází k opotřebení, které je základem pro budoucí vady a poškození. Tyto zjevně nejsou způsobeny UV zářením a nevztahuje se na ně záruka. Stínící plachta potřebuje pravidelnou údržbu, aby látka zůstala napnutá.

Právní informace

Získávání a postoupení osobních údajů 

Informace sdělené zákazníky jsou určené společnosti BegA Srl, jež tyto informace v úplném nebo částečném znění předá svým obchodním partnerům pouze a výhradně pro účely zpracování objednávky, doručení zboží a/nebo poskytnutí služeb objednaných zákazníkem. 

Osobní údaje získané společností BegA Srl nebudou nikomu dalšímu prodány ani sděleny pro marketingové účely. 

Zákazník má právo mít kdykoli přístup a možnost ověření si osobních údajů, které se ho týkají.

Použitelné právo a řešení sporů 

Tyto obchodní podmínky se řídí italským právem. 

Před potvrzením své objednávky zákazník prohlásí, že se seznámil se Všeobecnými kupními podmínkami, a bez výhrad je přijme. 

V případě sporu se zákazník přednostně obrátí na asistenční službu společnosti BegA Srl ve snaze nalézt nesporné řešení. V případě, kdy není možné dosáhnout nesporného řešení, bude všechny spory nebo námitky, které mohou vyplynout ze smluv uzavřených mezi společností BegA Srl a zákazníkem, řešit soud ve Vicenze. 

Společnost BegA Srl upozorňuje své zákazníky, že prvky jejích internetových stránek jsou chráněné autorským právem: může se jednat o fotografie, zboží, výkresy a animované sekvence, které se na těchto stránkách nacházejí. Vlastníkem práv k těmto prvkům je společnost BegA Srl nebo má tato společnost oprávnění je používat. 

Jakákoli reprodukce nebo úplné nebo částečné znázornění těchto stránek z jakéhokoli důvodu bez výslovného souhlasu společnosti BegA Srl je zakázané a představovalo by padělání, jež je pokutováno v článku L 335-2 a následujících Autorského zákona.

Jakýkoli obrázek, text a grafický prvek použitý bez souhlasu společnosti BegA Srl by mohl být předmětem soudního řízení. 

Zákazník se též zavazuje nepoužívat programy, které by mohly způsobit neopodstatněné přetížení a které by mohly rušit fungování stránek.

 Jakékoliv podvodné vniknutí do stránek a/nebo stažení obsahu stránek Maanta a/nebo úplná nebo částečná extrakce jejich databáze může být předmětem soudního řízení za podmínek stanovených zákonem.

Obchodní podmínky

Zákazník je povinen uvést všechny požadované údaje včetně rodného čísla (v případě soukromých osob) nebo IČ (v případě právnických osob). Pokud nebude mít Maanta tyto údaje, objednávka nebude vyřízena. 

Maanta si vyhrazuje právo zrušit objednávky provedené zákazníky i po přijetí platby. Při zrušení bude vždy vrácena celá zákazníkem uhrazená částka bez penále či dalších poplatků. Obrázky, popisky a ceny prodávaného zboží jsou čistě orientační, neboť dochází k jejich neustálé aktualizaci a je u nich nepatrná pravděpodobnost, že při jejich zveřejnění došlo k lidské chybě.

Pokud je zakoupeno zboží, které je aktualizováno:

Maanta si vyhrazuje právo změnit s ním spojené objednávky i po obdržení jejich úhrady, vždy však až po informování zákazníka a po jeho přijetí. Pokud zákazník nepřijme změny provedené po objednávce: Maanta provede v nejkratším možném čase zrušení objednávky a provede případné vrácení plné částky zákazníkovi, a to bez jakýchkoli dalších nákladů či poplatků

Produkt přidán do seznamu přání