ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR (čl. 13 a 14 nařízení EU č. 679/2016 GDPR)

V souladu s články 13 (pro údaje shromážděné od subjektu údajů) a 14 (pro údaje, které nebyly shromážděny od subjektu údajů) nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jsou uživatelům této webové stránky, subjektům údajů, poskytovány následující informace, které se týkají výhradně zpracování prováděného prostřednictvím této webové stránky, nikoli prostřednictvím jiných webových stránek, které lze navštívit prostřednictvím odkazů, k nimž viz příslušné informace poskytnuté příslušnými správci údajů.

Správce údajů a kontaktní údaje

Správcem údajů je společnost BEGA S.R.L., C.F./P.IVA 04039300241, se sídlem 36053 Gambellara (VI), Strada Statale 11, Km 331, v osobě právního zástupce pro tempore, e-mail info@maanta.it.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) a kontaktní údaje
Správce nejmenoval DPO/DPO, protože nejsou splněny zákonné požadavky.

Kategorie zpracovávaných údajů a jejich zdroje
Správce údajů může zpracovávat především obecné navigační údaje a také soubory cookie, u nichž vás vyzývá, abyste si přečetli konkrétní zásady používání souborů cookie uvedené v zápatí.
Správce údajů může rovněž zpracovávat osobní údaje, které uživatel poskytl dobrovolně, např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo zasláním sdělení e-mailem, včetně běžných osobních údajů (identifikační, osobní, daňové a podobné údaje), zvláštních údajů podle čl. 9 GDPR nebo údajů o trestné činnosti podle čl. 10 GDPR, a to výjimečně, pokud je to nezbytné na základě samotné žádosti.
Údaje mohou pocházet z automatizovaných nebo dobrovolných zdrojů a také z veřejných zdrojů. Mohly by například pocházet z prohlížení stránek uživatelem, které s sebou může přinést informace o předchozím prohlížení jiných stránek, včetně zejména souborů cookie a dalších podobných technologií, u nichž opět odkazujeme na konkrétní Zásady používání souborů cookie uvedené v zápatí. Údaje mohou být také poskytnuty dobrovolně uživatelem nebo spřízněnými stranami. Další údaje mohou pocházet z veřejných zdrojů, jako jsou údaje zpracovávané v rámci vyhledávání ve veřejných rejstřících a z vyhledávání ve vízech, osvědčeních, veřejných rejstřících a podobně.
V každém případě jsou důsledně dodržovány kánony přísné důvěrnosti a profesního tajemství, pokud jde o informace o uživatelích, na které se vztahují právní a deontologické povinnosti.

Účel zpracování
Osobní údaje uživatelů webových stránek, jak je popsáno výše, budou zpracovávány způsobem a formou předepsanou GDPR, obecně za účelem plnění funkcí webových stránek, nahlížení do jejich obsahu a využívání jejich služeb.
Zpracování osobních údajů sleduje zejména tyto účely:
1.    za návštěvu Stránek, prohlížení informací na nich zveřejněných a využívání souvisejících služeb;
2.    pro správu údajů o prohlížení a z funkčních nebo technických důvodů, které umožňují stejné užívání obsahu, také prostřednictvím technických souborů cookie, z důvodů shromažďování souhrnných statistických údajů, také prostřednictvím analytických souborů cookie, pro poskytování personalizovaného obsahu nebo služeb, také prostřednictvím profilovacích souborů cookie, pokud jsou poskytnuty a s předchozím souhlasem; v každém případě za podmínek stanovených v Zásadách používání souborů cookie uvedených v zápatí, které odkazují na pokyny Garančního orgánu ze dne 10. června 2021, zveřejněné dne 9. července 2021;
3.    k vyřizování žádostí Uživatele podaných prostřednictvím Webových stránek a jejich komunikačních nástrojů (kontaktní formuláře, formuláře žádostí o informace a podobně) a k jakékoli následné, související, navazující, následné a podobné komunikaci a zpracování za účelem lepšího vyřízení žádosti;
4.    pro případné přihlášení k odběru newsletteru a následné zasílání různých informačních sdělení týkajících se odvětví, ve kterém správce působí;
5.    pro právní a jiné povinné účely, jako je fakturace nebo profily proti praní špinavých peněz;
6.    pro další účely, které jsou vedlejší nebo související s výše uvedenými účely nebo z nich vyplývají a které jsou součástí činnosti webových stránek;
7.    pro zpracování e-mailové adresy, kterou uživatel poskytl v rámci předchozího vztahu prodeje (myšleno v jakémkoli smyslu, dodávky, doručení a podobně) zboží nebo služeb, rovněž za účelem zasílání, bez dalšího souhlasu, sdělení pro následné podobné informace, podle a v mezích článku 130 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů (legislativní nařízení 196/2003); dotčená osoba může v každém případě vyjádřit svůj nesouhlas a vznést námitku proti takovému zpracování, a to jak původně, tak následně, snadno a bezplatně, podle pokynů uvedených v každém takovém následném sdělení;
8.    pro případné přijetí životopisů od uchazečů, kteří se chtějí ucházet o místo kontrolora.


Právní základ pro zpracování
U všech osobních údajů je zpracování osobních údajů založeno na následujících podmínkách zákonnosti (právních základech):
●    Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR = souhlas: pro zpracování profilovacích souborů cookie podle účelu č. 2 a pro další zpracování podléhající souhlasu, včetně účelů vedlejších k hlavním účelům, které nespadají pod jiné právní základy, podle účelu č. 6; pro odběr newsletteru podle účelu č. 4, pokud je vedlejší nebo doplňkový k jiným zpracováním;
●    čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR = smluvní nebo předsmluvní závazek: pro stejnou návštěvu stránek nebo pro přístup ke službám, a to i informační povahy, zveřejněným na samotných stránkách a pro zpracování souvisejících informací o prohlížení podle účelu č. 1; pro správu souborů cookie uvedených v účelu č. 2, kromě profilovacích souborů cookie; pro zpracování žádostí subjektu údajů a souvisejících odpovědí uvedených v účelu č. 3; pro odběr newsletteru, pokud je to jediný nebo hlavní účel poskytnutí osobních údajů, zejména e-mailové adresy, podle účelu č. 4; pro další zpracování související, funkční a následná k právě uvedeným. 3; pro přihlášení k odběru newsletteru, pokud je to jediný nebo hlavní účel poskytnutí osobních údajů, zejména e-mailové adresy, podle účelu č. 4; pro další zpracování související, funkční a následná k právě uvedeným, podle účelu č. 6; pro správu Curricula Vitae a souvisejících žádostí, podle účelu č. 8;
●    čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR = plnění právní povinnosti: pro zpracování všech údajů nezbytných pro splnění právních povinností, včetně zpracování daňových údajů souvisejících s fakturačními profily nebo jiných zpracování vyžadovaných zákonem, jako jsou údaje související s bojem proti praní špinavých peněz, podle účelu č. 5; pro další zpracování související, funkční a následná k právě uvedeným, podle účelu č. 6;
●    čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR = oprávněný zájem, pro všechna zpracování zahrnutá do služeb informační společnosti, jakož i pro informační účely správce. V této souvislosti se Správce odvolává na oprávněný zájem pro další komunikaci zasílanou na e-mailovou adresu Subjektu údajů podle čl. 130 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů v rámci účelu č. 7, s výhradou svobodného práva Subjektu údajů na námitku, jak je vysvětleno v tomto článku.
Pro zvláštní údaje ve smyslu čl. 9 GDPR, které mohou být dobrovolně poskytnuty subjekty údajů prostřednictvím prohlížení a také prostřednictvím kontaktních formulářů nebo podobně, uvádí správce údajů následující další podmínky zákonnosti ve smyslu čl. 9 GDPR:
●    Čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR: souhlas pro zpracování, pro které byl výslovně udělen.
●    Čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR: údaje zjevně zveřejněné subjektem údajů, v případě údajů, které subjekt údajů nezávisle sdělil nebo zveřejnil.
●    Čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR: určení, výkon nebo obhajoba práva u soudu nebo kdykoli soudy vykonávají své jurisdikční funkce, pro výkon práva správcem.
V případě údajů o trestné činnosti uvedených v článku 10 obecného nařízení o ochraně osobních údajů může zpracování výjimečně probíhat v rozsahu a za podmínek stanovených v článku 2-okties zákona o ochraně osobních údajů.

Oprávněný zájem
Zpracování osobních údajů je rovněž založeno na oprávněném zájmu správce údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jako je výkon práv na informace v kontextu informační společnosti, poskytování služeb uvedených na webových stránkách nebo případné provádění operací přímého marketingu podle bodu 47 odůvodnění GDPR.
Správce se rovněž dovolává práva využít zpracování e-mailové adresy Subjektu údajů poskytnuté v souvislosti s prodejem zboží a služeb k zasílání dalších sdělení adresovaných Subjektu údajů a týkajících se obdobného zboží nebo služeb podle § 130 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů, vždy s výhradou svobodného práva Subjektu údajů vznést námitku podle účelu č. 7.

Povinná nebo nepovinná povaha poskytování údajů
Poskytování údajů o prohlížení Uživateli pro výše uvedené účely závisí na míře ochrany osobních údajů, kterou Uživatel povolil nebo zakázal ve svém prohlížeči nebo kterou spravuje prostřednictvím příslušných příkazů Cookie Banneru s ohledem na správu souborů cookie. V případě technických souborů cookie může jejich zakázání ovlivnit navigaci na webových stránkách.
Poskytnutí některých údajů je v každém případě nezbytné pro samotnou strukturu webových stránek a pro poskytování některých jejich služeb. Jako příklad lze uvést zejména:
●    pro zasílání zpráv prostřednictvím kontaktního formuláře nebo pro případné přihlášení k odběru newsletteru jsou v každém případě povinné minimální údaje, které jsou v něm vyžadovány, jako například jméno/příjmení a/nebo e-mailová adresa a/nebo jiné identifikační údaje odesílatele a/nebo USERNAME; v každém případě je v kontaktním formuláři uvedeno, které údaje jsou povinné (s hvězdičkou "*") a které ne;
●    UŽIVATELSKÉ JMÉNO a HESLO jsou ve všech případech vyžadovány pro registraci a přístup do jakékoli vyhrazené oblasti webových stránek.
Poskytnutí všech ostatních údajů je nepovinné.

Důsledky neposkytnutí dotace
Neposkytnutí povinných osobních údajů brání správci v zaslání požadovaných informací nebo v provedení dalšího zpracování požadovaného uživatelem nebo v některých případech v možnosti poskytovat služby nabízené na webových stránkách.
Neposkytnutí nepovinných údajů nemá tyto důsledky, ale mohlo by ovlivnit zpracování žádosti uživatele nebo samotnou použitelnost webových stránek.

Příjemci veškeré komunikace a přenosů dat
Údaje mohou být zpřístupněny společnostem, odborníkům a dalším konzultantům, kteří působí v souvislosti s účely uvedenými v tomto oznámení nebo souvisejícími účely, a to jak v rámci EU, tak mimo EU (v druhém případě se bude jednat výhradně o subjekty, pro které platí rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo jsou zavedeny odpovídající záruky, včetně standardních smluvních doložek, nebo byl získán souhlas nebo jsou stanoveny další výjimky podle článku 49 GDPR v souladu s dikcí rozsudku Soudního dvora Schrems II ze dne 16. července 2020).
V každém případě mohou být údaje předány zpracovatelům údajů a osobám oprávněným zpracovávat údaje pro stejné účely jako webové stránky nebo pro účely související se službami nabízenými webovými stránkami, jakož i jakýmkoli jiným samostatným správcům údajů v rámci souvisejících účelů.
Příjemci jsou zejména: provozovatelé Správce jako osoby oprávněné zpracovávat údaje, jeho Zpracovatelé údajů a související osoby oprávněné zpracovávat údaje pro související účely, např. manažerské nebo daňové, Google Ireland pro Google Analytics, Google Ireland Ltd pro Google Ads, FlameNetworks S.r.l pro správu těchto Webových stránek a služeb s nimi spojených.
Nedochází k žádnému obecnému sdělování údajů pro další účely ani k šíření osobních údajů.
Prohlížecí a podobné údaje (u nichž je uveden odkaz na výše uvedené), jakož i profilovací soubory cookie třetích stran (u nichž je uveden odkaz na zásady používání souborů cookie v zápatí), budou v rámci udělených souhlasů zpřístupněny příslušným třetím stranám, pokud s nimi jako samostatní správci údajů již přímo nenakládají.

Období konzervace
Údaje poskytnuté dobrovolně subjektem údajů budou uchovávány do odvolání souhlasu uděleného subjektem údajů nebo do doby, kdy subjekt údajů bude moci ve svém prohlížeči provádět úkony včetně čištění souborů cookie.
Údaje o prohlížení a technické soubory cookie se ukládají po technickou dobu potřebnou k provádění funkcí, pro které byly shromážděny.
Doba uchovávání souborů cookie obecně je uvedena v příslušném oznámení dostupném na banneru souborů cookie.
U ostatních osobních údajů je doba uchovávání omezena na dobu promlčení příslušných práv nebo ukončení příslušných zákonných nebo smluvních povinností, včetně těch, které se týkají vyúčtování apod.

Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo na přístup, opravu, výmaz (zapomenutí), omezení, obdržení oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení, přenositelnost, námitku a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobným způsobem významně dotýká, podle článků 15 až 22 GDPR.
Tato práva lze uplatnit formou a za podmínek stanovených v článku 12 GDPR, a to písemným sdělením zaslaným správci e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu.
Správce údajů poskytne odpovídající odpověď co nejdříve a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, aniž jsou dotčeny případy prodloužení nebo odůvodněného odmítnutí podle článku 12 GDPR.

Právo na odvolání uděleného souhlasu
Pokud je zpracování založeno na souhlasu, může jej subjekt údajů kdykoli odvolat zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu správce údajů nebo pomocí příslušných ovládacích prvků na webových stránkách, zejména pro správu profilovacích souborů cookie, a v každém případě výslovným sdělením v sídle správce údajů.

Právo podat stížnost
Subjekt údajů má právo podat stížnost podle článku 77 a následujících GDPR u dozorového úřadu, který je pro italský stát uveden v Garante per la protezione dei dati personali.
Formy, způsoby a lhůty pro podávání stížností jsou stanoveny a upraveny platnými vnitrostátními právními předpisy, v případě Itálie zvláštním nařízením Garante.
Stížností nejsou dotčeny žádné jiné správní ani soudní opravné prostředky; v případě žalob o náhradu škody se žaloba v Itálii podává u příslušného soudu.

Profilování
Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím navigace na těchto webových stránkách mohou být předmětem profilování ze strany poskytovatelů třetích stran prostřednictvím profilovacích souborů cookie třetích stran, a to na základě souhlasu uživatele vyjádřeného prostřednictvím příslušných příkazů Cookie Banner.
Další informace naleznete v Zásadách používání souborů cookie uvedených v zápatí.

Produkt přidán do seznamu přání